Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 2:8

New American Standard Version
1 Thessalonians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Having so fond an affection for you, we were well-pleased to impart to you not only the gospel of God but also our own lives, because you had become very dear to us.
NA26 – οὕτως ὁμειρόμενοι (5740) ὑμῶν εὐδοκοῦμεν (5707) μεταδοῦναι (5629) ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. (5675)
WH – ουτως ομειρομενοι (5740) υμων [ | ] μεταδουναι (5629) υμιν ου μονον το ευαγγελιον του θεου αλλα και τας εαυτων ψυχας διοτι αγαπητοι ημιν εγενηθητε (5675)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܡܚܰܒ݁ܒ݂ܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile