Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:7

New American Standard Version
1 Peter 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – casting all your anxiety on Him, because He cares for you.
NA26 – πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες (5660) ἐπ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει (5904) περὶ ὑμῶν.
WH – πασαν την μεριμναν υμων επιριψαντες (5660) επ αυτον οτι αυτω μελει (5719) περι υμων
PES – ܘܨܶܦ݂ܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܫܕ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile