Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:6

New American Standard Bible
1 Peter 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to {the} {will of} God.
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη (5681) ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι.
WH – εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη (5681) ινα κριθωσιν (5686) μεν κατα ανθρωπους σαρκι ζωσιν (5725) δε κατα θεον πνευματι
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܢܺܚܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile