Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:4

New American Standard Version
1 Peter 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In {all} this, they are surprised that you do not run with {them} into the same excesses of dissipation, and they malign {you;}
NA26 – ἐν ξενίζονται μὴ συντρεχόντων (5723) ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες· (5723)
WH – εν ω ξενιζονται (5743) μη συντρεχοντων (5723) υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες (5723)
PES – ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile