Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:10

New American Standard Version
1 Peter 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For, "" , , .
NA26 – γὰρ θέλων (5723) ζωὴν ἀγαπᾶν (5721) καὶ ἰδεῖν (5629) ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω (5657) τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι (5658) δόλον,
WH – ο γαρ θελων (5723) ζωην αγαπαν (5721) και ιδειν (5629) ημερας αγαθας παυσατω (5657) την γλωσσαν απο κακου και χειλη του μη λαλησαι (5658) δολον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܝܶܐ ܘܪܳܚܶܡ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܶܛܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܳܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile