Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:1,7

New American Standard Version
1 Peter 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any {of them} are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives,
NA26 – Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι (5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν (5719) τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται (5701)
WH – ομοιως [ | [αι] ] γυναικες υποτασσομεναι (5746) τοις ιδιοις ανδρασιν ινα [ | και ] ει τινες απειθουσιν (5719) τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται (5701)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Peter 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You husbands in the same way, live with {your wives} in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman; and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered.
NA26 – Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες (5723) κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες (5723) τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι (5745) τὰς προσευχὰς ὑμῶν.
WH – οι ανδρες ομοιως συνοικουντες (5723) κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεμοντες (5723) τιμην ως και [ συγκληρονομοι | συγκληρονομοις ] χαριτος ζωης εις το μη εγκοπτεσθαι (5745) τας προσευχας υμων
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܡܰܪܘ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܐܢܶܐ ܡܚܺܝܠܶܐ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܶܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܳܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile