Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:1

New American Standard Version
1 Peter 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any {of them} are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives,
NA26 – Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι (5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν (5719) τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται (5701)
WH – ομοιως [ | [αι] ] γυναικες υποτασσομεναι (5746) τοις ιδιοις ανδρασιν ινα [ | και ] ει τινες απειθουσιν (5719) τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται (5701)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile