Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:8

New American Standard Version
1 Peter 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and, ""A "; for they stumble because they are disobedient to the word, and to this {doom} they were also appointed.
NA26 – καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν (5719) τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, (5723) εἰς καὶ ἐτέθησαν. (5681)
WH – και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν (5719) τω λογω απειθουντες (5723) εις ο και ετεθησαν (5681)
PES – ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܫܠܳܐ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile