Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:4,6

New American Standard Version
1 Peter 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God,
NA26 – πρὸς ὃν προσερχόμενοι, (5740) λίθον ζῶντα, (5723) ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον (5772) παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,
WH – προς ον προσερχομενοι (5740) λιθον ζωντα (5723) υπο ανθρωπων μεν αποδεδοκιμασμενον (5772) παρα δε θεω εκλεκτον εντιμον
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܝܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܶܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Peter 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For {this} is contained in Scripture: "", I , {stone,} ."
NA26 – διότι περιέχει (5719) ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ (5628) τίθημι (5719) ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ πιστεύων (5723) ἐπ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. (5686)
WH – διοτι περιεχει (5719) εν γραφη ιδου (5640) τιθημι (5719) εν σιων λιθον [ εκλεκτον ακρογωνιαιον | ακρογωνιαιον εκλεκτον ] εντιμον και ο πιστευων (5723) επ αυτω ου μη καταισχυνθη (5686)
PES – ܐܰܡܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܚܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܳܗ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile