Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:21

New American Standard Version
1 Peter 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps,
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, (5681) ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν (5627) ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων (5723) ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε (5661) τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·
WH – εις τουτο γαρ εκληθητε (5681) οτι και χριστος επαθεν (5627) υπερ υμων υμιν υπολιμπανων (5723) υπογραμμον ινα επακολουθησητε (5661) τοις ιχνεσιν αυτου
PES – ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile