Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:15

New American Standard Version
1 Peter 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For such is the will of God that by doing right you may silence the ignorance of foolish men.
NA26 – ὅτι οὕτως ἐστὶν (5748) τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας (5723) φιμοῦν (5721) τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν·
WH – οτι ουτως εστιν (5719) το θελημα του θεου αγαθοποιουντας (5723) [ | ] την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν
PES – ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ݈ܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܬ݁ܶܣܟ݁ܪܽܘܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile