Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:12

New American Standard Bible
1 Peter 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may because of your good deeds, as they observe {them,} glorify God in the day of visitation.
NA26 – τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες (5723) καλήν, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν (5719) ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες (5723) δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.
WH – την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες (5723) καλην ινα εν ω καταλαλουσιν (5719) υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες (5723) δοξασωσιν (5661) τον θεον εν ημερα επισκοπης
PES – ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܺܝܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile