Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:1

New American Standard Version
1 Peter 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander,
NA26 – Ἀποθέμενοι (5642) οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
WH – αποθεμενοι (5642) ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και [ υποκρισιν | υποκρισεις ] και φθονους και πασας καταλαλιας
PES – ܐܰܢܺܝܚܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܀
Lexical Parser: