Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:7

New American Standard Version
1 Peter 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that the proof of your faith, {being} more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ;
NA26 – ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, (5734) διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, (5746) εὑρεθῇ (5686) εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – ινα το δοκιμιον υμων της πιστεως πολυτιμοτερον χρυσιου του απολλυμενου (5734) δια πυρος δε δοκιμαζομενου (5746) ευρεθη (5686) εις επαινον και δοξαν και τιμην εν αποκαλυψει ιησου χριστου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܩܺܝ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile