Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:23

New American Standard Bible
1 Peter 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, {that is,} through the living and enduring word of God.
NA26 – ἀναγεγεννημένοι (5746) οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος (5723) θεοῦ καὶ μένοντος· (5723)
WH – αναγεγεννημενοι (5772) ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος (5723) θεου και μενοντος (5723)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܳܠܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile