Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:17

New American Standard Version
1 Peter 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If you address as Father the One who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay {on earth;}
NA26 – Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε (5731) τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα (5723) κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, (5649)
WH – και ει πατερα επικαλεισθε (5731) τον απροσωπολημπτως κρινοντα (5723) κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υμων χρονον αναστραφητε (5649)
PES – ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪܘ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile