Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:18

New American Standard Bible
1 John 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We know that no one who is born of God sins; but He who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him.
NA26 – Οἴδαμεν (5758) ὅτι πᾶς γεγεννημένος (5772) ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, (5719) ἀλλ γεννηθεὶς (5685) ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ (5719) αὐτόν, καὶ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται (5731) αὐτοῦ.
WH – οιδαμεν (5758) οτι πας ο γεγεννημενος (5772) εκ του θεου ουχ αμαρτανει (5719) αλλ ο γεννηθεις (5685) εκ του θεου τηρει (5719) αυτον και ο πονηρος ουχ απτεται (5731) αυτου
PES – ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܳܛܰܪ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile