Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:15

New American Standard Version
1 John 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And if we know that He hears us {in} whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him.
NA26 – καὶ ἐὰν οἴδαμεν (5758) ὅτι ἀκούει (5719) ἡμῶν ἐὰν αἰτώμεθα, (5735) οἴδαμεν (5758) ὅτι ἔχομεν (5719) τὰ αἰτήματα ᾐτήκαμεν (5758) ἀπ αὐτοῦ.
WH – και εαν οιδαμεν (5758) οτι ακουει (5719) ημων ο εαν αιτωμεθα (5735) οιδαμεν (5758) οτι εχομεν (5719) τα αιτηματα α ητηκαμεν (5758) απ αυτου
PES – ܘܶܐܢ ܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܫܶܐܠܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܫܶܐܠܢ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile