Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:3

New American Standard Version
1 John 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the {spirit} of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world.
NA26 – (5748)
WH – και παν πνευμα ο μη ομολογει (5719) τον ιησουν εκ του θεου ουκ εστιν (5719) και τουτο εστιν (5719) το του αντιχριστου ο ακηκοατε (5754) οτι ερχεται (5736) και νυν εν τω κοσμω εστιν (5719) ηδη
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܕ݁ܝܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile