Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:20

New American Standard Version
1 John 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If someone says, ""I love God," and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen.
NA26 – ἐάν τις εἴπῃ (5632) ὅτι Ἀγαπῶ (5719) τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, (5725) ψεύστης ἐστίν· (5748) γὰρ μὴ ἀγαπῶν (5723) τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, (5758) τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν (5758) οὐ δύναται (5736) ἀγαπᾶν. (5721)
WH – εαν τις ειπη (5632) οτι αγαπω (5719) τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση (5725) ψευστης εστιν (5719) ο γαρ μη αγαπων (5723) τον αδελφον αυτου ον εωρακεν (5758) τον θεον ον ουχ εωρακεν (5758) ου δυναται (5736) αγαπαν (5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܣܳܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile