Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:4,22

New American Standard Version
1 John 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who says, ""I have come to know Him," and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him;
NA26 – λέγων (5723) ὅτι Ἔγνωκα (5758) αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, (5723) ψεύστης ἐστίν, (5748) καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· (5748)
WH – ο λεγων (5723) οτι εγνωκα (5758) αυτον και τας εντολας αυτου μη τηρων (5723) ψευστης εστιν (5719) και εν τουτω η αληθεια ουκ εστιν (5719)
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
1 John 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
NA26 – Τίς ἐστιν (5748) ψεύστης εἰ μὴ ἀρνούμενος (5740) ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν (5748) Χριστός; οὗτός ἐστιν (5748) ἀντίχριστος, ἀρνούμενος (5740) τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.
WH – τις εστιν (5719) ο ψευστης ει μη ο αρνουμενος (5740) οτι ιησους ουκ εστιν (5719) ο χριστος ουτος εστιν (5719) ο αντιχριστος ο αρνουμενος (5740) τον πατερα και τον υιον
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܟ݁ܳܦ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile