Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:2

New American Standard Version
1 John 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for {those of} the whole world.
NA26 – καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν (5748) περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.
WH – και αυτος ιλασμος εστιν (5719) περι των αμαρτιων ημων ου περι των ημετερων δε μονον αλλα και περι ολου του κοσμου
PES – ܗܽܘܝܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܚܛܳܗܰܝܢ ܘܠܰܘ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile