Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:18

New American Standard Version
1 John 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour.
NA26 – Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, (5748) καὶ καθὼς ἠκούσατε (5656) ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, (5736) καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· (5754) ὅθεν γινώσκομεν (5719) ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. (5748)
WH – παιδια εσχατη ωρα εστιν (5719) και καθως ηκουσατε (5656) οτι αντιχριστος ερχεται (5736) και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν (5754) οθεν γινωσκομεν (5719) οτι εσχατη ωρα εστιν (5719)
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܫܺܝܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile