Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:26

New American Standard Version
1 Corinthians 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I run in such a way, as not without aim; I box in such a way, as not beating the air;
NA26 – ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω (5719) ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω (5719) ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· (5723)
WH – εγω τοινυν ουτως τρεχω (5719) ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω (5719) ως ουκ αερα δερων (5723)
PES – ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐܐܰܪ ܟ݁ܳܬ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile