Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:18

New American Standard Version
1 Corinthians 9:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then is my reward? That, when I preach the gospel, I may offer the gospel without charge, so as not to make full use of my right in the gospel.
NA26 – τίς οὖν μού ἐστιν (5748) μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος (5734) ἀδάπανον θήσω (5661) τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι (5664) τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
WH – τις ουν μου εστιν (5719) ο μισθος ινα ευαγγελιζομενος (5734) αδαπανον θησω (5661) το ευαγγελιον εις το μη καταχρησασθαι (5664) τη εξουσια μου εν τω ευαγγελιω
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݂ܳܐ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile