Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:14

New American Standard Version
1 Corinthians 9:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel.
NA26 – οὕτως καὶ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν (5723) ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. (5721)
WH – ουτως και ο κυριος διεταξεν (5656) τοις το ευαγγελιον καταγγελλουσιν (5723) εκ του ευαγγελιου ζην (5721)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܪܰܢ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܢ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܢܺܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile