Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or is He speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher {to thresh} in hope of sharing {the crops.}
NA26 – δι ἡμᾶς πάντως λέγει; (5719) δι ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, (5648) ὅτι ὀφείλει (5719) ἐπ ἐλπίδι ἀροτριῶν (5723) ἀροτριᾶν, (5721) καὶ ἀλοῶν (5723) ἐπ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν. (5721)
WH – η δι ημας παντως λεγει (5719) δι ημας γαρ εγραφη (5648) οτι οφειλει (5719) επ ελπιδι ο αροτριων (5723) αροτριαν (5721) και ο αλοων (5723) επ ελπιδι του μετεχειν (5721)
PES – ܐܶܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܗ݈ܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܗܽܘ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܳܪܽܘܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܟ݂ܪܽܘܒ݂ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile