Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:4

New American Standard Version
1 Corinthians 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore concerning the eating of things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, and that there is no God but one.
NA26 – Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν (5758) ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς.
WH – περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαμεν (5758) οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οτι ουδεις θεος ει μη εις
PES – ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗ݈ܽܘ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܰܠܳܗ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile