Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:9

New American Standard Version
1 Corinthians 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if they do not have self-control, let them marry; for it is better to marry than to burn {with passion.}
NA26 – εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται (5736) γαμησάτωσαν, (5657) κρεῖττον γάρ ἐστιν (5748) γαμῆσαι (5658) πυροῦσθαι. (5745)
WH – ει δε ουκ εγκρατευονται (5736) γαμησατωσαν (5657) κρειττον γαρ εστιν (5719) [ γαμειν (5721) | γαμησαι (5658) ] η πυρουσθαι (5745)
PES – ܐܶܢ ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܢܶܙܕ݁ܰܘܓ݂ܽܘܢ ܦ݁ܰܩܳܚ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܡܺܐܩܰܕ݂ ܒ݁ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile