Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:8,32

New American Standard Version
1 Corinthians 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I say to the unmarried and to widows that it is good for them if they remain even as I.
NA26 – Λέγω (5719) δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν (5661) ὡς κἀγώ·
WH – λεγω (5719) δε τοις αγαμοις και ταις χηραις καλον αυτοις εαν μεινωσιν (5661) ως καγω
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫܶܐ ܘܠܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 7:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I want you to be free from concern. One who is unmarried is concerned about the things of the Lord, how he may please the Lord;
NA26 – θέλω (5719) δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. (5750) ἄγαμος μεριμνᾷ (5719) τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ (5661) τῷ κυρίῳ·
WH – θελω (5719) δε υμας αμεριμνους ειναι (5721) ο αγαμος μεριμνα (5719) τα του κυριου πως αρεση (5661) τω κυριω
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܪܳܢܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܠܡܳܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile