Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:3

New American Standard Version
1 Corinthians 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband.
NA26 – τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, (5720) ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί.
WH – τη γυναικι ο ανηρ την οφειλην αποδιδοτω (5720) ομοιως δε και η γυνη τω ανδρι
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile