Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:29

New American Standard Version
1 Corinthians 7:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But this I say, brethren, the time has been shortened, so that from now on those who have wives should be as though they had none;
NA26 – (5748) τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες (5723) γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες (5723) ὦσιν, (5753)
WH – τουτο δε φημι (5719) αδελφοι ο καιρος συνεσταλμενος (5772) εστιν (5719) το λοιπον ινα και οι εχοντες (5723) γυναικας ως μη εχοντες (5723) ωσιν (5725)
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܶܙܕ݁ܰܠܗܰܙ ܠܶܗ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile