Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:18

New American Standard Version
1 Corinthians 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Was any man called {when he was already} circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised.
NA26 – περιτετμημένος (5772) τις ἐκλήθη; (5681) μὴ ἐπισπάσθω. (5737) ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί (5769) τις; μὴ περιτεμνέσθω. (5744)
WH – περιτετμημενος (5772) τις εκληθη (5681) μη επισπασθω (5737) εν ακροβυστια κεκληται (5769) τις μη περιτεμνεσθω (5744)
PES – ܐܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܙܺܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܶܗ ܠܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܙܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile