Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:10

New American Standard Version
1 Corinthians 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to the married I give instructions, not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband
NA26 – τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν (5761) παραγγέλλω, (5719) οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι (5683)
WH – τοις δε γεγαμηκοσιν (5761) παραγγελλω (5719) ουκ εγω αλλα ο κυριος γυναικα απο ανδρος μη χωρισθηναι (5683)
PES – ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫܶܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile