Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:5

New American Standard Version
1 Corinthians 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I say {this} to your shame. {Is it} so, {that} there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren,
NA26 – πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. (5719) οὕτως οὐκ ἔνι (5748) ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται (5695) διακρῖναι (5658) ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;
WH – προς εντροπην υμιν λεγω (5719) ουτως ουκ ενι (5719) εν υμιν ουδεις σοφος ος δυνησεται (5695) διακριναι (5658) ανα μεσον του αδελφου αυτου
PES – ܠܟ݂ܽܘܳܐܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܰܫܘܶܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile