Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:4

New American Standard Version
1 Corinthians 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So if you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church?
NA26 – βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, (5725) τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε; (5719)
WH – βιωτικα μεν ουν κριτηρια εαν εχητε (5725) τους εξουθενημενους (5772) εν τη εκκλησια τουτους καθιζετε (5719)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܣܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile