Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:10

New American Standard Version
1 Corinthians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor thieves, nor {the} covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God.
NA26 – οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ου μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile