Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:9-11

New American Standard Version
1 Corinthians 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I wrote you in my letter not to associate with immoral people;
NA26 – Ἔγραψα (5656) ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι (5733) πόρνοις,
WH – εγραψα (5656) υμιν εν τη επιστολη μη συναναμιγνυσθαι (5733) πορνοις
PES – ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܙܰܢܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I {did} not at all {mean} with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters, for then you would have to go out of the world.
NA26 – οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε (5707) ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.
WH – ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις και αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε (5707) αρα εκ του κοσμου εξελθειν (5629)
PES – ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler--not even to eat with such a one.
NA26 – νῦν δὲ ἔγραψα (5656) ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι (5733) ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος (5746) πόρνος πλεονέκτης εἰδωλολάτρης λοίδορος μέθυσος ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. (5721)
WH – νυν δε εγραψα (5656) υμιν μη συναναμιγνυσθαι (5733) εαν τις αδελφος ονομαζομενος (5746) η (5725) πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω μηδε συνεσθιειν (5721)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܡܨܰܥܪܳܢ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝ ܐܰܘ ܚܳܛܽܘܦ݂ ܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile