Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:10

New American Standard Version
1 Corinthians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I {did} not at all {mean} with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters, for then you would have to go out of the world.
NA26 – οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε (5707) ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.
WH – ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις και αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε (5707) αρα εκ του κοσμου εξελθειν (5629)
PES – ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile