Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:8,14

New American Standard Version
1 Corinthians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he who plants and he who waters are one; but each will receive his own reward according to his own labor.
NA26 – φυτεύων (5723) δὲ καὶ ποτίζων (5723) ἕν εἰσιν, (5748) ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται (5695) κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
WH – ο φυτευων (5723) δε και ο ποτιζων (5723) εν εισιν (5719) εκαστος δε τον ιδιον μισθον λημψεται (5695) κατα τον ιδιον κοπον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܨܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward.
NA26 – εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ (5692) ἐποικοδόμησεν, (5656) μισθὸν λήμψεται· (5695)
WH – ει τινος το εργον μενει (5692) ο εποικοδομησεν (5656) μισθον λημψεται (5695)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile