Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:20

New American Standard Version
1 Corinthians 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and again, "" Lord of the wise, ."
NA26 – καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει (5719) τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν (5748) μάταιοι.
WH – και παλιν κυριος γινωσκει (5719) τους διαλογισμους των σοφων οτι εισιν (5719) ματαιοι
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile