Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:9

New American Standard Version
1 Corinthians 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but just as it is written, "" , {which} , God ."
NA26 – ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, (5769) ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν (5627) καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν (5656) καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, (5627) ἡτοίμασεν (5656) θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) αὐτόν.
WH – αλλα καθως γεγραπται (5769) α οφθαλμος ουκ ειδεν (5627) και ους ουκ ηκουσεν (5656) και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη (5627) [ οσα | α ] ητοιμασεν (5656) ο θεος τοις αγαπωσιν (5723) αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݂ ܘܶܐܕ݂ܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile