Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:10

New American Standard Version
1 Corinthians 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For to us God revealed {them} through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God.
NA26 – ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν (5656) θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος· τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, (5719) καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.
WH – ημιν [ γαρ | δε ] απεκαλυψεν (5656) ο θεος δια του πνευματος το γαρ πνευμα παντα εραυνα (5719) και τα βαθη του θεου
PES – ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܳܨܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܽܘܡܩܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile