Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:19

New American Standard Version
1 Corinthians 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written, ""I , I ."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Ἀπολῶ (5692) τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (5692)
WH – γεγραπται (5769) γαρ απολω (5692) την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω (5692)
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܘܒ݁ܶܕ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܶܐܓ݂ܠܽܘܙ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile