Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:16

New American Standard Version
1 Corinthians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other.
NA26 – ἐβάπτισα (5656) δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα (5758) εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. (5656)
WH – εβαπτισα (5656) δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα (5758) ει τινα αλλον εβαπτισα (5656)
PES – ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile