Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment.
NA26 – Παρακαλῶ (5719) δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε (5725) πάντες, καὶ μὴ (5753) ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε (5753) δὲ κατηρτισμένοι (5772) ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
WH – παρακαλω (5719) δε υμας αδελφοι δια του ονοματος του κυριου ημων ιησου χριστου ινα το αυτο λεγητε (5725) παντες και μη η (5725) εν υμιν σχισματα ητε (5725) δε κατηρτισμενοι (5772) εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη γνωμη
PES – ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile