Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:20

New American Standard Version
1 Corinthians 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss.
NA26 – ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε (5663) ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
WH – ασπαζονται (5736) υμας οι αδελφοι παντες ασπασασθε (5663) αλληλους εν φιληματι αγιω
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile