Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:2

New American Standard Version
1 Corinthians 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of every week each one of you is to put aside and save, as he may prosper, so that no collections be made when I come.
NA26 – κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ ἑαυτῷ τιθέτω (5720) θησαυρίζων (5723) τι ἐὰν εὐοδῶται, (5747) ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω (5632) τότε λογεῖαι γίνωνται. (5741)
WH – κατα μιαν σαββατου εκαστος υμων παρ εαυτω τιθετω (5720) θησαυριζων (5723) ο τι εαν ευοδωται (5747) ινα μη οταν ελθω (5632) τοτε [ λογιαι | λογειαι ] γινωνται (5741)
PES – ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܘܢܳܛܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܳܛܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܓ݁ܶܒ݂ܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser: