Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:24

New American Standard Version
1 Corinthians 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – then {comes} the end, when He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power.
NA26 – εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ (5725) τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ (5661) πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
WH – ειτα το τελος οταν παραδιδω (5725) την βασιλειαν τω θεω και πατρι οταν καταργηση (5661) πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναμιν
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܛܶܠ ܟ݁ܽܠ ܪܺܝܫ ܘܟ݂ܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܝܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile