Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:20,23

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.
NA26 – Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται (5769) ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. (5772)
WH – νυνι δε χριστος εγηγερται (5769) εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων (5772)
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܡܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But each in his own order: Christ the first fruits, after that those who are Christ's at His coming,
NA26 – ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·
WH – εκαστος δε εν τω ιδιω ταγματι απαρχη χριστος επειτα οι του χριστου εν τη παρουσια αυτου
PES – ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܛܶܟ݁ܣܶܗ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile